Biểu phí

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

Công ty TNHH chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng Biểu phí dịch vụ chứng khoán áp dụng từ 19/03/2020 như sau:
I. TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT
Tài khoản chứng khoán niêm yết
Dịch vụ Phí
Mở tài khoản Miễn phí
Đóng tài khoản 100.000 VND/tài khoản
Xin cấp Mã số giao dịch chứng khoán cho Nhà đầu tư nước ngoài Miễn phí
Cấp thẻ bảo mật giao dịch chứng khoán trực tuyến Miễn phí
Cấp lại thẻ bảo mật giao dịch chứng khoán trực tuyến 50.000 VND/lần
II. PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
 • Giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên HSX, HNX, UPCOM (bao gồm cả phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận):
  Transaction
  Khách hàng Tổng giá trị giao dịch Mức phí
  Giao dịch qua sàn / ĐT Giao dịch qua Internet
  Khách hàng nước ngoài 0.40% 0.15%
  Khách hàng trong nước Dưới 100 triệu đồng 0.25% 0.15%
  Từ 100 triệu đồng trở lên 0.20% 0.15%
 • Giao dịch trái phiếu
  Phí thỏa thuận (từ 0.02% đến 0.1% trên tổng giá trị giao dịch)
III. PHÍ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
 • Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán 12% / năm
 • Dịch vụ giao dịch ký quỹ

  Lãi suất cho vay trong hạn (*) 12% / năm

  Lãi suất quá hạn 150% x (*)

IV. PHÍ PHONG TỎA, GIẢI TỎA CHỨNG KHOÁN CẦM CỐ THEO YÊU CẦU
 • Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán từng lần tại MAS:
  Mức thu: 200.000 đồng/lần
 • Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán từng lần tại VSD:
  Mức thu: 300.000 đồng/lần
 • Xử lý chứng khoán cầm cố: 0.3% giá trị giao dịch
V. PHÍ IN SAO KÊ (CÓ ĐÓNG DẤU)
  Mức thu:
 • Dưới 3 tháng: Miễn phí
 • Từ 3 tháng đến dưới 12 tháng: 20.000 đồng/bản
 • Từ 12 tháng trở lên: 50.000 đồng/bản/mỗi năm
 • Ghi chú: Thời điểm in tính đến hiện tại
VI. PHÍ XÁC NHẬN SỐ DƯ
  Mức thu: 50.000 VND/bản
VII. PHÍ DỊCH VỤ GIAO DỊCH TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
  Phí ủy thác đấu giá
  Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết (không bao gồm ETF) 0,027% giá trị giao dịch
  ETF niêm yết 0,018% giá trị giao dịch
  Trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công 0,0054% giá trị giao dịch
  Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch (UPCOM) 0,018% giá trị giao dịch
  Chứng quyền có bảo đảm 0,018% giá trị giao dịch
VIII. PHÍ DỊCH VỤ TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSD)
  Phí ủy thác đấu giá
  Phí lưu ký chứng khoán
  • Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo
  • Trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công
  • 0,27 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm/tháng
  • 0,18 đồng/trái phiếu/tháng, tối đa 2.000.000 đồng/tháng/mã
  Phí dịch vụ chuyển khoản chứng khoán giữa các tài khoản của Nhà đầu tư tại các Thành viên lưu ký khác nhau; hoặc để thực hiện thanh toán
  • 0,3 đồng/1 chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán
   (tối đa 300.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán)
  Phí chuyển quyền sở hữu cổ phiếu, chứng chỉ quỹ không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán
  • Thu Bên bán:
  • 0.2% giá trị chuyển quyền sở hữu (MAS thu)
   0.1% giá trị chuyển quyền sở hữu (VSD thu)
  • Thu Bên mua
  • 0.1% giá trị chuyển quyền sở hữu (VSD thu)
IX. PHÍ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YẾT (OTC)
  Phí môi giới chứng khoán chưa niêm yết
  Phí môi giới và chuyển nhượng cổ phiếu chưa niêm yết 0.5% giá trị giao dịch
  Phí chuyển nhượng cổ phiếu chưa niêm yết do MAS thực hiện Quản lý cổ đông 0.2% giá trị chuyển nhượng
  Thấp nhất 50.000 VND/lần
 • GHI CHÚ: Biểu phí dịch vụ chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân Nhà đầu tư phải nộp theo luật định
  Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
  Tổng Giám đốc  Kang Moon Kyung